متد های مورد استفاده در کلاس scanner

در قسمت پیشین دیدیم که به چه نحوی می توان یک شیئ از روی کالس Scanner ساخت و
آن را در برنامه خود مورد استفاده قرار داد. در این قسمت قصد داریم به مباحث تکمیلی این
کالس بپردازیم. خیلی اوقات در برنامه نویسی پیش می آید که ما از کاربر انتظار داریم تا فقط
داده ای که از وی خواسته شده است را وارد برنامه کند. به عبارت دیگر زمانیکه از کاربر می
خواهیم که در بخشی مثالً کد ملی خود را وارد کند، دیگر انتظار نداریم تا او نام خود را در آن
بخش مد نظر وارد کند. در زبان برنامه نویسی جاوا این کار را می توان با تعریف نوع ورودی در
کالس Scanner انجام داد.
12 به معنی جلسه دوازدهم ایجاد کرده و th برای شروع کار پروژه ای تحت عنوان Session
کالسی تحت عنوان ScannerClass در آن می سازیم. در ابتدا کد ما می بایست به شکل زیر
باشد:
class ScannerClass {
public static void main(String[] args) {
}
}
اکنون همانطور که در جلسات گذشته آموزش داده شد یک شیئ از روی کالس Scanner
ساخته و نام آن را keyboardInput به معنی ورودی کیبورد می گذاریم. حال کد تکمیل
شده ما می بایست به صورت زیر باشد:
import java.util.Scanner;
class ScannerClass {
public static void main(String[] args) {
Scanner keyboardInput = new Scanner(System.in);
}
}
در این قسمت از آموزش قصد داریم تا انواع متدهایی را که می توان به همراه کالس Scanner
مورد استفاده قرار داد را مورد بررسی قرار دهیم. متدی که در جلسه گذشته مورد استفاده قرار
دادیم عبارت بود از ()nextLine به طوریکه یک خط از نوشته را برای ما در پنجره Console
به نمایش در آورد. به عبارت دیگر این متد تا زمانیکه ما دکمه Enter را نزنیم، هر داده ای را در
خود ذخیره خواهد ساخت. به منظور به کار گیری این متد کد خود را به شکل زیر تکمیل می
کنیم:
import java.util.Scanner;
class ScannerClass {
public static void main(String[] args) {
Scanner keyboardInput = new Scanner(System.in);
System.out.println(keyboardInput.nextLine());
}
}
در کد فوق در دستور ;()System.out.println که وظیفه دارد هر آنچه داخل آن قرار گرفت
را روی صفحه مانیتور به نمایش در آورد، نام شیئ خود که از روی کالس Scanner ساختیم را
وارد کرده یک نقطه قرار می دهیم و متد ()nextLine را به آن ضمیمه می کنیم.
در این متد حتی اگر ترکیبی از متن و عدد هم وارد کنیم نمایش داده خواهد شد. به تصویر زیر
توجه کنید:
همانطور که در تصویر فوق مشاهده می شود با استفاده از این متد می توان ترکیبی از حروف،
کلمات، اعداد و حتی عالئم را وارد برنامه خود کرد. این متد زمان هایی که از کاربر بخواهیم مثال
یک رمز عبور برای خودش تعییین کند بسیار کاربرد خواهد داشت. به طور خالصه این متد
هرآنچه را که کاربر از طریق کیبورد وارد برنامه کند را تا زمانیکه کاربر دکمه Enter را بزند
دریافت می کند.
متد بعدی متد ()next است. از این متد هم می توان برای گرفتن هر نوع ورودی استفاده کرد با
این تفاوت که این متد گرفتن داده ها را از کیبورد تا زمانی ادامه می دهد که یک Space
مشاهده کند و به محض اینکه یک Space مشاهده شد، گرفتن داده های ورودی متوقف خواهد
شد. برای استفاده از این متد کد خود را به شکل زیر بازنویسی می کنیم:
import java.util.Scanner;
class ScannerClass {
public static void main(String[] args) {
Scanner keyboardInput = new Scanner(System.in);
System.out.println(keyboardInput.next());
}
}
حال برنامه را اجرا کرده و تعدادی کاراکتر و عدد پشت سر هم نوشته و یک فاصله قرار می دهیم
و سپس تعدادی کاراکتر و عدد دیگر می نویسیم سپس دکمه Enter را می زنیم:
همانطور که در تصویر فوق مشاهده می شود، در خط اول عبارت ABC123 وارد شده و سپس
عبارت EFG456 و در آخر دکمه Enter را زده ایم. چیزی که متد ()next از ورودی برنامه
گرفته است به این شکل است که از ابتدای خط شروع به خواندن ورودی کرده تا جاییکه به یک
فاصله رسیده است و بالفاصه پس از رسیدن به یک فاصله فرایند گرفتن ورودی متوقف شده
است)به عبارت دیگر فاصله ها در این متد نقش Separator یا جدا کننده را بازی می کنند(. از
اینجا به بعد اگر ما هزاران کاراکتر هم وارد برنامه خود کنیم در برنامه ذخیره نخواهد شد. حال
پس از زدن دکمه Enter برنامه فقط داده اول را نمایش می دهد. اکنون اگر بخواهیم کاری کنیم
که برنامه ما قادر گردد ورودی هایی که پس از یک فاصله نیز وارد می شوند را دریافت کند،
صرفا نیاز است تا یک بار دیگر شیئ ساخته شده از روی کالس Scanner به همراه یک متد
()next دیگر ایجاد کنیم. به کد تکمیل شده زیر توجه کنید:
import java.util.Scanner;
class ScannerClass {
public static void main(String[] args) {
Scanner keyboardInput = new Scanner(System.in);
System.out.println(keyboardInput.next());
System.out.println(keyboardInput.next());
}
}
در این کد ما دو بار از متد ()next استفاده کرده ایم که با اینکار به برنامه خود دستور می دهیم
که متد اول ورودی از طریق کیبورد را دریافت کند تا جاییکه یک فاصله مشاهده کند. متد دوم به
دنبال یک Space می گردد و به محض اینکه اولین فاصله ورودی را پیدا کرد حال هر آنچه پس
از آن فاصله وارد شده باشد را گرفته و ذخیره می سازد تا جاییکه یک فاصله دیگر مشاهده کند.
به خروجی کد فوق توجه کنید:
در اجرای فوق تعدادی کاراکتر و عدد تصادفی وارد کرده سپس یک فاصله قرار داده و تعدادی
کاراکتر و عدد تصادفی دیگر وارد می کرده ایم و سپس دکمه Enter را زده ایم. کاراکترها و
اعداد تصادفی اول تا قبل از فاصله توسط متد ()next اول ذخیره شده اند و کاراکترها و اعداد
تصادفی پس از فاصله توسط متد ()next دوم ذخیره شده اند. پس از زدن دکمه Enter ورودی
متد اول در خط دوم نمایش داده می شود و ورودی متد دوم در خط سوم نمایش داده می شود.
به همین روال می تواند به تعداد نامحدود از متد ()next استفاده کرد.
متد دیگری که می توان مورد استفاده قرار داد متد ()nextInt است که صرفاً از طریق آن می
توان اعداد صحیح را از طریق کیبورد وارد برنامه خود کرد. برای روشن شدن این مطلب کد خود
را به شکل زیر تغییر می دهیم:
import java.util.Scanner;
class ScannerClass {
public static void main(String[] args) {
Scanner keyboardInput = new Scanner(System.in);
System.out.println(keyboardInput.nextInt());
}
}
اکنون می توانیم پس از اجرای برنامه یک عدد از جنس عدد صحیح وارد برنامه کنیم و سپس
دکمه Enter را زده و خروجی برنامه را مشاهده کنیم. به طور مثال ما عدد 0111 را وارد می کنیم
و دکمه Enter را می زنیم:
همانطور که گفتیم داده ورودی از جنس عدد صحیح گرفته شده و مجدداً روی صفحه مانیتور
نمایش داده می شود. هم اکنون می خواهیم ببینیم که اگر داده ای به غیر از عدد صحیح وارد
برنامه کنیم چه اتفاقی خواهد اتفاد. برای همین منظور یک بار دیگر برنامه را اجرا کرده و این بار
به جای یک عدد صحیح داده ی دیگری مثال یک عدد اعشاری وارد مثل عدد 12.5 را وارد می
کنیم:
می بینیم که برنامه ما با یک خطا مواجه شد. در واقع عبارت آبی رنگ
java.util.InputMismatchException در تصویر فوق حاکی از آن است که داده
ورودی با متد به کارگرفته شده هم خوانی ندارد. اکنون می بینیم که این نکته چه قدر
اهمیت دارد که نوع داده ورودی با متد استفاده شده در کالس Scanner می بایست اصطالحاً با
یکدیگر Match باشند.
متدی دیگری که آشنایی با آن اهمیت دارد متد ()nextDouble است به طوریکه این متد
مسئول ذخیره سازی اعداد اعشاری می باشد. برای امتحان کردن این متد کل خود را به شکل زیر
بازنویسی می کنیم:
import java.util.Scanner;
class ScannerClass {
public static void main(String[] args) {
Scanner keyboardInput = new Scanner(System.in);
System.out.println(keyboardInput.nextDouble());
}
}
اکنون پس از اجرای برنامه و وارد کردن یک عدد اعشاری مثل 12.5 خواهیم دید که متد
()nextDouble ورودی اعشاری را در خود ذخیره کرده و سپس از طریق کالس Scanner
آن را نمایش می دهد:

اگر به خاطر داشته باشید زمانیکه در متد ()nextInt یک عدد اعشاری وارد کردیم، برنامه از ما
خطا گرفت چرا که نوع داده ورودی با نوع متد هم خوانی نداشت. حال ببینیم اگر در متد
()nextDouble یک عدد صحیح وارد کنیم چه اتفاقی خواهد افتاد)برای مثال عدد 011 را وارد
می کنیم(:
می بینیم که برنامه به درستی کار کرده و حتی عدد صحیح ما را هم به یک عدد اعشاری تبدیل
کرده است که مقدار آن عدد اعشاری همانند عدد صحیحی بود که از طریق کیبورد وارد برنامه
کردیم با این تفاوت که یک ممیز پس از عدد ورودی قرار داده و یک صفر پس از ممیز گذاشته
شده است.
در واقع ما به عنوان یک برنامه نویس حرفه ای این اجازه را نداریم تا برنامه ای طراحی کنیم که
در صورت ورود داده اشتباه برنامه Crash کرده و از ادامه باز ایستد. به عبارت دیگر ما موظف
هستیم از متدهایی استفاده کنیم که هم خوانی داده ورودی با نوع متغیر را سنجیده و در صورت
عدم تطابق به کاربر اخطار دهد. از آنجا که این مبحث نیازمند آشنایی با دستورات if نیز می باشد،
مبحث مربوط به متدهای boolean مرتبط با کالسScanner پس از آشنایی با دستورات if
در قالب آموزش هفدهم بیان خواهد شد. در قسمت آینده به منظور درک بهتر مفاهیم تئوری،
پروژه ای تعریف کرده و کالس Scanner را در آن مورد استفاده قرار می دهیم.